Privacy verklaring
Privacy statement Cameleon Media V.O.F.

Dit is het privacy statement van de vennootschap Cameleon Media V.O.F., hierna: Cameleon Media. Cameleon Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86971883 en is gevestigd aan Op de vey 8, 6165CC, Geleen. In dit document wordt uitgelegd hoe Cameleon Media omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Cameleon Media de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Artikel 1 – Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Cameleon Media, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Cameleon Media, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Artikel 2 – Categorieën persoonsgegevens

Cameleon Media verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Contact- en NAW-gegevens;
– E-mailadres;
– Financiële gegevens;
– Accountgegevens;
– Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Cameleon Media verwerkt worden, hebben ten doel om:
– Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
– Het uitvoeren van haar diensten;
– Het voltooien van het aanmaken van een account;
– Verbeteren van de dienstverlening;
– Het verrichten van betalingen;
– Nakomen van wettelijke verplichtingen;
– Het doen van marketing en communicatieuitingen;
– Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 4 – Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Cameleon Media worden persoonsgegevens verwerkt. Cameleon Media verwerkt uitsluitend gegevens die Cameleon Media noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Cameleon Media bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.cameleonmedia.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Artikel 5 – Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Cameleon Media biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Artikel 6 – Geautomatiseerde besluitvorming

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Cameleon Media, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Cameleon Media, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Artikel 6 – Bewaartermijn

De door Cameleon Media verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Artikel 7 – Verwerking door derden

Cameleon Media deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Cameleon Media kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
– De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
– De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
– Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
– Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Artikel 8 – Beveiliging van Persoonsgegevens

Cameleon Media neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Artikel 9 – Disclaimer website

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Cameleon Media behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Cameleon Media aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Cameleon Media voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Artikel 10 – Cookieverklaring

Cameleon Media maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Cameleon Media mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Cameleon Media gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van Cameleon Media worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Dit heeft tot gevolg dat Cameleon Media informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.

Daarnaast maakt Cameleon Media gebruik van tracking cookies. Met tracking cookies wordt uw bezoekersgedrag op de website bijgehouden, op basis waarvan een profiel wordt opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres e.d. en is uitsluitend bedoeld voor het afstemmen van advertenties op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk zijn.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@cameleonmedia.nl.

Artikel 11 – Gebruik Social Media

Cameleon Media maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Instagram, Facebook, Twitter en Youtube). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Cameleon Media u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Artikel 12 – Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Artikel 13 – Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:– Recht op inzage; Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
– Recht op rectificatie; U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
– Recht op gegevenswissing. Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
– Recht op beperking van de verwerking; Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Cameleon Media.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens; Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Cameleon Media, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Cameleon Media over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
– Recht van bezwaar; De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Cameleon Media staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Artikel 14 – Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Cameleon Media met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail info@cameleonmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Cameleon Media u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Cameleon Media zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Cameleon Media kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 1 januari 2022.

× WhatsApp